Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SPIJK B.V.


1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van Spijk en haar klanten, alsmede op alle offertes, resp. door de klant verstrekte opdrachten met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant. Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van deze algemene voorwaarden zelf binden Van Spijk eerst nadat deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. Op het moment van totstandkoming van een overeenkomst wordt de klant geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden; hetzelfde geldt voor de door de klant verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per telefax of op enige andere wijze verstrekt, zodat een schriftelijke bevestiging door Van Spijk niet alsnog noodzakelijk is.


2. OFFERTES

1. Iedere offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de offerte vermelde termijn, bij gebreke waarvan deofferte vrijblijvend is.
2. Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.Deze zijn voor Van Spijk slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
3. Alle bij de offertes verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte technische gegevens in de vormvan tekeningen, ontwerpen, modellen e.d., alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk de intellectueleeigendom van Van Spijk. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant uitdrukkelijk verbodenom dergelijke informatie te kopiëren en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik vandeze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de offerte en de eventueel verstrekteopdracht. Op eerste verlangen van Van Spijk en in geval de klant geen overeenkomst afsluit binnen de aanbiedingstermijnof deze annuleert, dient alle informatie onmiddellijk te worden geretourneerd.
4. Van Spijk is gerechtigd de kosten die gemaakt zijn om een gecompliceerde aanbieding te doen aan de wederpartijin rekening te brengen indien vervolgens geen overeenkomst wordt gesloten.
5. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

3. DE OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Van Spijk de order uitdrukkelijk schriftelijk heeftaanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. In geval van een bindende offertetermijn geldt dat de overeenkomst totstand komt op het moment van acceptatie van het aanbod door de klant. De opdrachtbevestiging of de bindendeofferte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van Van Spijk of VanSpijk personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien Van Spijk dezeschriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegde persoon.
3. Voor leveringen of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestigingwordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomstjuist en volledig weer te geven.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardigblijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Van Spijk is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens zelf (verder)te presteren, van deklant zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
6. Van Spijk is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zo mogelijkoverlegt Van Spijk hieromtrent met de klant.

4. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbareomstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van Van Spijk kanworden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig(ziekte)verzuim vanhet personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen,waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s), alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s) waardoor Van Spijk haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kannakomen.
2. Indien naar het oordeel van Van Spijk de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Van Spijk het recht deuitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich nietmeer voordoet.
3. Is naar het oordeel van Van Spijk de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regelingtreffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot enige schadevergoeding,van welke aard ook, is Van Spijk niet verplicht.
4. Van Spijk is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomstzijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. PRIJZEN

1. Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt is elke prijsopgave vrijblijvend.
2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op: (1) de tijdens de offerte- respectievelijk orderdatum geldendehoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en anderekosten; (2) levering “franco huis”(Incoterms 2010: DDP) of een andere door de klant aangegeven bestemmingsplaatsin Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverlet het in art. 6.3 bepaalde; (3) bedragen
vermeld in euro’s, onder voorbehoud van het recht op aanpassing als gevolg van valutawijzigingen, exclusief BTWen andere rechten; (4) en, voor orders buiten Nederland, op levering “af fabriek” (Incoterms 2010: “Ex Works”);(5) exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld in welk geval deze afzonderlijk worden gespecificeerd; (6) exclusief de kosten van niet-standaardverpakking.
3. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Van Spijk gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstigaan te passen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

6. TRANSPORTKOSTEN EN TRANSPORTRISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de klant aan Van Spijk is verstrekt, door Van Spijk als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de klant inzake verpakkingen/of transport, waaronder mede wordt verstaan verplaatsing binnen het bedrijfsterrein, worden slechtsuitgevoerd indien de klant de kosten hiervan vergoedt.
2. Het transport van goederen geschiedt in beginsel voor risico van Van Spijk, uitgezonderd zendingen buiten Nederland.De aansprakelijkheid van Van Spijk is te allen tijde beperkt tot de aanschaffingsprijs van de goederen. Van Spijk is gerechtigd een assurantietoeslag in rekening te brengen.
3. Voor orders met een factuurwaarde lager dan € 400,-- exclusief BTW is Van Spijk gerechtigd voor vracht- en behandelingskosten €15,00 in rekening te brengen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de vrachtkostenniet in een redelijke verhouding tot de waarde van de goederen staan (bijvoorbeeld in geval van zeer volumineuzeof zeer breekbare goederen, die een bijzondere verpakking vergen) is Van Spijk gerechtigd de werkelijke vracht- en behandelingskosten door te berekenen.

7. LEVERING EN LEVERTIJD

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering “franco huis” (Incoterms 2010: “DDP”) of op een door deklant aangegeven andere bestemming in Nederland, onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 hiervoor. Voor leveringbuiten Nederland geldt levering “af fabriek” (Incoterms 2010: ExWorks”), tenzij anders overeengekomen.
2. De overeengekomen levertijd c.q. termijn voor oplevering vangt aan op de dag dat Van Spijk de beschikkingheeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden. Als tijdstip van levering geldt het moment dat de goederenworden uitgeladen/gelost (de feitelijke overdracht). Het risico gaat dan over op de klant. Dit geldt ook indien VanSpijk de goederen moet monteren c.q. in bedrijf stellen.
3. De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking bij ontvangst op eventuele tekorten (manco’s) of beschadigingente controleren en - op straffe van verval van haar aanspraken - daarvan melding te maken op de vrachtbrief,of – indien geen feitelijke aflevering plaatsvindt - deze controle uit te voeren binnen tien dagen na mededelingvan Van Spijk dat de goederen ter beschikking van de klant staan. De klant dient de bij de aflevering geconstateerdetekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering aan Van Spijk te melden, bij gebreke waarvan VanSpijk gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
4. Van Spijk is gerechtigd te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De klant is danverplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Indien de goederen in opdracht van de klant dienen te worden gekeurd, gelden de goederen als geleverd wanneerdeze of de belangrijkste onderdelen daarvan ter keuring gereedstaan, een en ander nadat de klant hiervanschriftelijk in kennis is gesteld. De goederen zijn vanaf dat moment voor risico van de klant, ook al zorgt Van Spijkvervolgens voor transport.
6. Indien de goederen niet binnen tien dagen na kennisgeving van levering worden afgenomen of in geval vanafroepcontracten de overeengekomen afroeptermijn door de klant niet in acht is genomen, is Van Spijk gerechtigdde betreffende goederen te factureren terwijl deze vanaf dat moment volledig voor rekening en risico van de klantworden opgeslagen.
7. Overeengekomen levertijden gelden altijd slechts bij benadering. Bij overschrijding ervan is de klant gerechtigdVan Spijk een redelijke termijn te stellen van ten minste veertien dagen waarbinnen de goederen alsnog moetenworden geleverd. Blijft levering vervolgens nog steeds uit, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,zonder dat Van Spijk is gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook. De termijn van veertien dagengeldt niet voor speciaal bestelde producten met een lange levertijd, specifieke toepassing of vereiste keuringen.
In deze gevallen geldt een termijn, welke in verhouding dient te staan tot de complexheid en de levertijd van hetproduct.

8. AANVAARDING, KEURING EN RECLAMES

1. Indien de klant niet binnen zeven dagen na levering c.q. oplevering van de goederen wegens gebreken, nietvallend onder art. 7 sub 3, schriftelijk bij Van Spijk heeft gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebbenaanvaard. Indien de klant reclameert moet hij de goederen in onveranderde staat laten totdat Van Spijk de klachtenheeft kunnen onderzoeken.
2. Indien is overeengekomen dat de klant de goederen zal keuren of laten keuren en hij van dat recht geen gebruikheeft gemaakt binnen tien dagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, worden de goederengeacht definitief door de klant te zijn aanvaard. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten voor keuring
voor rekening van de klant.
3. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient onmiddellijk te geschieden tijdens de keuringdan wel, indien geen keuring plaatsvindt, binnen de in art. 7.3 genoemde termijn.
4. Retourzendingen worden door Van Spijk alleen aanvaard, indien: (a) Van Spijk zich vooraf schriftelijk akkoordheeft verklaard; (b) dit franco geschiedt, tenzij anders overeengekomen; (c) het voorraad- of standaardmaterialenbetreft en (d) de levering niet langer dan zes weken terug heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen.Retourzendingen dienen volgens de RMA procedure van Van Spijk te worden afgehandeld.
5. Indien niet aantoonbaar is dat Van Spijk een fout heeft gemaakt berekent Van Spijk de klant 15% van de nettoprijsaan kosten met een minimum van € 250,--. Alle door Van Spijk gemaakte vrachtkosten worden verrekendmet het te crediteren bedrag.

9. TOLERANTIES MET BETREKKING TOT PRODUCT EN HOEVEELHEID

1. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances kan Van Spijk geen aansprakelijkheid aanvaarden. De klantkan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.
2. Voor de toelaatbare maatafwijkingen resp. hardheden wordt verwezen naar voor de betreffende artikelen internationaalvastgestelde normen, een en ander voor zover bij de offerte niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken envoor zover niet schriftelijk een speciale specificatie is overeengekomen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN

1. In geval van fabricage van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimstezin des woords, door Van Spijk van de klant ontvangen, of via hem van derden, neemt de klant de volledige garantieop zich dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooi, merkengebruiksrechten, handelsmodellenof enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart de klant Van Spijk tegen alle eventueeljegens Van Spijk geldend te maken aanspraken.
2. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is VanSpijk zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te stakenen vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd haar aanspraken op eventuele verdere schadevergoedingenjegens de klant zonder dat Van Spijk zelve tot enige schadevergoeding jegens hem is gehouden. VanSpijk is verplicht de klant terstond in kennis te stellen van de bij Van Spijk binnengekomen bezwaren van derdentegen de vervaardiging en/of levering van het betreffende artikel.

11. GARANTIE EN SERVICE

1. Gebreken aan geleverde goederen welke bestemd zijn voor langdurig gebruik kunnen gedurende twaalf maandenna levering, uitsluitend ter beoordeling van Van Spijk hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering worden vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Van Spijk te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen ofde uitvoering waardoor deze voor de klant onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
Verbruiksgoederen vallen niet onder deze garantie.
2. Indien de garantieclaim een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot degarantie die door de desbetreffende producent wordt gegeven.
3. De klant dient de gebreken binnen veertien dagen nadat hij deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moetenconstateren aan Van Spijk te melden.
4. Goederen die voor reparatie en/of onderzoek in aanmerking komen dienen franco aan Van Spijk te worden toegezonden.Indien Van Spijk reparatie of onderzoek dient te verrichten buiten haar eigen vestiging, is zij gerechtigdde reis- en verblijfskosten alsmede eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken keuringsapparatuuraan de klant in rekening te brengen. Onderzoek en reparatie vindt in beginsel plaats op de vestiging van VanSpijk en wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend in geval er een afzonderlijk servicecontract is afgeslotenkunnen werkzaamheden buiten normale werkuren plaatsvinden. Indien blijkt dat de ter onderzoek of reparatieaangeboden goederen geen gebreken vertonen zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant.
5. Alle aanspraken op reparatie of vervanging vervallen indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverdeverricht of laat verrichten dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverdevoorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan dedaaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
6. Niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen ontheft Van Spijk van haar verplichtingen uit dit artikel.
7. Afgezien van de verplichting uit het eerste lid van dit artikel is Van Spijk tot geen enkele schadevergoedinggehouden. Evenmin is Van Spijk aansprakelijk voor schade of letsel, toegebracht aan zaken of personen tijdens dewerkzaamheden bij de klant op grond van de verplichtingen uit dit artikel.

12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht is Van Spijk niet gehouden tot enige vergoeding van schade, vanwelke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aanpersonen, zowel bij de klant als bij derden. De klant vrijwaart Van Spijk en stelt haar schadeloos voor alle kosten,schade en interesten, welke voor Van Spijk mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op VanSpijk ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Van Spijk ingevolge deze voorwaarden tegenover deklant niet aansprakelijk is. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is Van Spijk in ieder geval nietaansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvanvoor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens is Van Spijk niet aansprakelijkvoor de schade veroorzaakt door een gebrek in enig product indien: (a) Van Spijk het product niet in hetverkeer heeft gebracht; (b) het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeftveroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop Van Spijk het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel ditgebrek later is ontstaan; (c) het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding meteen economisch doel voor Van Spijk is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefeningvan haar bedrijf; (d) het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingendeoverheidsvoorschriften; (e) het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstipwaarop het product in het verkeer is gebracht onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; (f)wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan hetonderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.
2. De aansprakelijkheid van Van Spijk wordt (mede) beperkt door de maximale hoogte van haar product-, bedrijfsschade-en transportverzekeringen. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door VanSpijk aan de klant te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde. Een schriftelijke afwijzing/beperking door de desbetreffende assuradeur van de geclaimde schade vormt volledig bewijs.
3. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade doorVan Spijk en/of haar assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overigevrijwaart de klant Van Spijk uitdrukkelijk en volledig.
4. Van Spijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan door schending van octrooien,licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van, door of namens deklant verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen en dergelijke in de meest ruime zin. Indien Van Spijk in demet de klant gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in haar opdrachtbevestiging verwijst naar technische,veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op producten, wordt de klant geachtdeze te kennen, tenzij hij Van Spijk schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal Van Spijk deklant nader over deze voorschriften informeren. De klant verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk inkennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.
5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de klant is Van Spijk gevrijwaardtegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeachtde schadeoorzaak, behoudens voldoening aan de garantieverplichting.
6. Ter zake van verstrekte adviezen is Van Spijk slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbaretekortkomingen daarin, doch ten hoogste tot een bedrag van de bedongen adviesvergoeding.
8. Indien Van Spijk de goederen elders dient in te kopen zullen de eventuele op die transactie toepasselijke(contract)bepalingen ook gelden jegens de klant, indien en voor zover Van Spijk zich hierop kan beroepen.
9. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Van Spijk zelf en behoudens haar garantieverplichtingenis Van Spijk nimmer aansprakelijk voor enige schade van de klant, waaronder mede begrepengevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegensderden.

13. BETALING

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking,middels storting of overmaking op een door Van Spijk aangewezen bank- en girorekening binnen veertien (14)dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Van Spijk vermelde valutadag is bepalend en wordt derhalveals betalingsdag aangemerkt.
2. Indien de klant niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan dewettelijke rente plus 6% over het factuurbedrag, te rekenen vanaf dertig dagen na factuurdatum, alsmede devolledige kosten (van 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van €150,00), waaronder de integrale (advocaat-)kosten vanrechtsbijstand, verbonden met de inning van de openstaande facturen.
3. Iedere betaling van de klant strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, vervolgens vande door Van Spijk gemaakte incasso- en/of administratiekosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op deoudste openstaande vordering.
4. In gevallen dat de klant: (a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoektot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;(b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; (c) enige uit kracht der wet of van deze algemene voorwaardenop hem rustende verplichting niet nakomt; (d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnende daarvoor gestelde termijn te voldoen; (e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijkgedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft Van Spijk door het enkel plaatsvindenvan een van de bovengenoemde omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige rechtelijketussenkomst zal zijn vereist en enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van door Van Spijk verrichtewerkzaamheden en/of leveringen terstond zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijngeheel op te eisen, alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en rente.

14. MELDINGSPLICHT

Indien de klant op grond van de wet verplicht is om, nadat is gebleken dat hij niet tot betaling in staat is, daarvanonverwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de klant verplicht zijn deze mededelingeveneens en gelijktijdig schriftelijk aan Van Spijk te doen.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Van Spijk geleverde goederen blijven eigendom van Van Spijk tot op het moment van volledige betalingvan al hetgeen de klant Van Spijk, uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst verschuldigdis, met inbegrip van renten en kosten.
2. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de klant verkrijgt Van Spijk hetmede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane goederen en/of met de geleverde samengestelde goederen, en welvoor de waarde van de geleverde, oorspronkelijke goederen.
3. De klant is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt duidelijk kenbaar afgescheidente houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan. In geval van onder meer niet-betaling vaneen opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling,overlijden, liquidatie van zaken van de klant, heeft Van Spijk het recht zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijketussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen onder verrekeningvan het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueelverlies of schade.
4. De klant dient Van Spijk te allen tijde in staat te stellen om nog niet betaalde goederen onmiddellijk terug tenemen, waar deze zich ook bevinden.
5. De goederen kunnen door de klant in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht ofgebruikt, doch mogen niet op enigerlei wijze worden bezwaard. In geval de nog niet betaalde goederen wordendoorgeleverd is de klant verplicht het eigendom voor te behouden en op Van Spijk eerste verlangen alle vorderingentot het verschuldigde bedrag aan Van Spijk in stil pand over te dragen.

16. RETENTIERECHT

1. Op alle goederen die zich van of namens de klant onder Van Spijk bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft VanSpijk het recht van terughouding zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens Van Spijk heeft voldaan.
2. Van Spijk is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de klant enig rechtop schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten de schuldvan Van Spijk. Het risico van de goederen blijft aldus bij de klant.

17. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

Nederlands recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag, is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van Spijk en de klant. De bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch, Nederland, is bevoegd geschillen tussen Van Spijk en de klant te beslechten, tenzij Van Spijk kiest voor de bevoegdheid van de rechter in de vestigingsplaats van de klant.


Aan het laden
Aan het laden